ව්‍යාපාරයක් සාර්ථකව කළ හැකියි කියන විශ්වාසයෙන් පටන්ගන්න

"ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමෙදී මේ කටයුත්ත සාර්ථකව කළ හැකියි කියන විශ්වාසයෙන් පටන්ගන්න." -කුමාර් ද සිල්වා - අදහස්- (අත්වැල, 2000 සැප්තැම්බර්)  

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: