සීමා කියා දෙයක් නොමැත~බෘස් ලී

සීමා කියා දෙයක් නොමැත. ඇත්තේ සානු පමණය. එම සානු මත නොනැවතී එයින් ඔබ්බට ඔබ යා යුතුය. ~බෘස් ලී via සීමා කියා දෙයක් නොමැත~බෘස් ලී — Business Trainer Sri Lanka

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: