සමහරු දියුණුව ගැන සිහින මවනවා – Some People Dream of Success…

"Some people dream of success while others wake up and work." -- Unknown සමහරු දියුණුව ගැන සිහින මවනවා. අනෙක් අය අවදිව වැඩ කරනවා.

සිහින දකින්නට ඔබට හැකිනම්… If You Can Dream…

#Diyunuwa #DiyunuwaYouTubeChannel #දියුණුවYouTubeචැනලය #දියුණුව #success #දියුණුව #දියුණුවYouTubeChannel ඔබ මෙයට කැමති නම්, මෙය like කර ඔබේ මිතුරන් හා share කරන්න. දියුණුව YouTube චැනලයට සහ Diyunuwa බ්ලොග් එකට පිවිසෙන්න. Diyunuwa Success Group – දියුණුව Facebook කණ්ඩායමට අදම එක්වන්න. Twitter: @Diyunuwa

ඔබගේ මනස වර්තමානය කෙරෙහිම යොමුකරන්න

"Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment."~Buddha Via @MindCultureGuru #ThinkBigSundayWithMarsha @10MillionMiler @RomanJancic @TheHappyRajSaga අතීතය ගැන නොසිතන්න. අනාගත සිහින නොමවන්න. ඔබගේ මනස වර්තමානය කෙරෙහිම යොමුකරන්න. ~බුදුන්වහන්සේ

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: