සුළු ව්‍යාපාරයක් සංවර්ධනය කිරීමේ කාර්යය

සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් හට තම ව්‍යාපාරික කටයුතු විද්‍යානුකූලව සංවර්ධනය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය දැනුම හා අවබෝධය ලබාදීම මෙම ලිපියේ අරමුණයි. සුළු ව්‍යාපාර සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය සම්පත් ප්‍රතිපාදනය කිරීම ගැන කෙටියෙන් විස්තරයක්

නිවසේ සිටම ආදායම් මාර්ග දියුණු කර ගත හැකි සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද ?

ගෘහිණියන් වන ඔබ කියවිය යුතුම ලිපියක්. කතෘ : නිලූකා දිසානායක ගෘහණියක ලෙස කාන්තාව සිය පවුලේ ආදරණීයයන්  රැක බලා ගැනීම උදෙසා බොහෝ කැපකිරීම් සිදු කරනා බව අප දන්නවා.  එලෙස ඔබ   කරන කැප කිරීම් අතර රැකියාවකට නොයා, දරුවන්  සඳහා ආරක්ෂාව සහ ආදරය ලබා දීමට කැප කරන කාලය ප්‍රමුඛත්වයක් ගන්නවා කිවහොත් නිවැරදියි. ආදරණීයයන් වෙනුවෙන් කාන්තාවන් වන ඔබ කැප... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: