ඔබේ මනස වෙනුවෙන් ඔබ අද කුමක් කළේද?

ඔබ සතු වටිනාම වස්තුව ඔබේ මනසයි. නමුත් ඔබේ මනස වෙනුවෙන් ඔබ අද කුමක් කළේද? අනෙක් වත්කම් වලට දක්වන සැළකිල්ලවත් මොළයටද දක්වන්න ඔබ නිතිපතා ඔබ දත් මැද මුහුණ සෝදා පිරිසිදු වෙනවා. නානවා. ඔබ ඔබේ ඇඳුම් සෝදා වෙලා මැද ගන්නවා. මනා සේ අස්කර තබනවා. ගේ දොර අමදිනවා. පිරිසිදු කරනවා. මකුළුදැල් කඩනවා. ගෘහභාණ්ඩ දුහුවිලි පිසදමා පිරිසිදුව තබාගන්නවා. වාහනය සෝදනවා,... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: