ඉගෙනුම් කුසලතා ලැයිස්තුවක් – A Checklist of Learning Skills

මේ පාඩම් කුසලතා ලැයිස්තුවේ අරමුණ ඔබගේ පාඩම් කුසලතා සහ පුරුදු මෙන්ම පාඩම් පිළිබඳ ආකල්ප ගැන ස්වයං අවබෝධයක්  ලබාගැනීමට ඔබට උපකාර කිරීමයි.

What is Your Learning Style?

Answering this question is difficult even for the most self aware among us. People learn differently and there are multiple learning styles. (Image: school-portal.co.uk) Most people have a dominant style. But, that does not mean that is all you will ever use. Visual learners Some learn best with visual inputs. They learn by seeing pictures,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: