මුදලින් ඔබ සතුටක් නොලබයි නම්… If money doesn’t make you happy…

මුදලින් ඔබ සතුටක් නොලබයි නම් ඔබ මුදල් වියදම් කරන ආකාරයේ ගැටළුවක් තිබේ. අපගේ ජීවන සිහින බොඳ කරන ප්‍රධාන සාධකයකි දුර්වල මුදල් පාලනය. සාර්ථක මුදල් පාලනයකට යොමු වීමට කැමති අය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් සැකසුන අදහස් පෙළකින් තවත් එකකි මේ. ඔබ මෙයට කැමති නම්, මෙය like කර ඔබේ මිතුරන් හා share කරන්න. දියුණුව YouTube චැනලයට සහ Diyunuwa බ්ලොග් එකට පිවිසෙන්න. Diyunuwa Success... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: